Privacybeleid

PRIVACYBELEID.

DOMAX DEVELOPMENT BV, KBO nummer BE 0778.409.162, met vennootschapszetel gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, August De Boeckstraat 19 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring, en vindt het belangrijk dat uw gegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld. In deze privacyverklaring zal verder gesproken worden over DOMAX.

Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die DOMAX verzamelt, alsook over de wijze waarop DOMAX deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. DOMAX wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met “de Privacywetgeving”, te weten:

 1. de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
 2. de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;
 3. en/of de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

 

Zowel het bezoeken van de website, het aanvragen van een of meerdere diensten, het invullen van het contactformulier als het inschrijven op een nieuwsbrief impliceren uw uitdrukkelijke goedkeuring van deze privacyverklaring en dus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam en voornaam of Bedrijfsnaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Alle andere persoons- of bedrijfsgegevens die worden gevraagd
  en vrijwillig worden overgemaakt aan DOMAX
 • IP adres

 

Wat dient te worden verstaan onder ‘verwerking van persoonsgegevens’?
Dit is de verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren,
meer bepaald de persoonsgegevens, zoals hierboven vermeld.

Het begrip ‘verwerking’ dient ruim te worden opgevat en omvat onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken of verspreiden van deze gegevens.

DOMAX verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doelen:

 • voor het verzenden van een nieuwsbrief, gerichte marketing en reclame;
 • om contact te kunnen opnemen, zowel telefonisch, schriftelijk als per mail,
  indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • voor alle correspondentie met en uitgaande van DOMAX of haar derden-partners;
 • voor het uitvoeren van een klantentevredenheidsonderzoek, een enquête of andere marktonderzoeken.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
DOMAX bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vermits de termijn waarvoor de gegevens kunnen worden bijgehouden afhangt van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie verschillen. Soms zal specifieke wetgeving ons verplichten de gegevens bij te houden voor een bepaalde periode. Onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn gebaseerd op wettelijke vereisten; daarnaast worden uw rechten en verwachtingen afgewogen tegen wat nuttig en nodig is voor het verstrekken van onze diensten. Wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze wissen of anonimiseren. Indien zou blijken dat het praktisch of technisch niet mogelijk is om uw persoonlijke gegevens onmiddellijk na uw aanvraag te wissen, bijvoorbeeld omdat uw gegevens in back-up archieven zijn opgeslagen, zullen wij ze in ieder geval niet verder verwerken en verwijderen wanneer dit wel mogelijk wordt.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
DOMAX zal uw gegevens niet verkopen, verhuren of openbaar maken aan derden, tenzij wanneer zij hiervoor (impliciet) uw toestemming heeft bekomen. DOMAX zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de door u aangevraagde diensten, in het kader van onze samenwerking met derden-partners of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven of andere samenwerkingspartners die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteren met betrekking tot uw gegevens. We maken wel gebruik van bepaalde services (websitehosting, e-mailclients (zoals Outlook of andere), back-up en dataopslag (zoals Wetransfer), CRM software (zoals How Microsoft Dynamics, Salesforce, ActiveCampaign, Mailchimp of andere) en analyse van je webbezoek (zoals Google Analytics). Deze dienstverleners mogen je gegevens niet gebruiken, maar ze staan wel op hun servers, zodat ze ze strikt gezien wel ontvangen (en verwerken). Maar uiteraard geven zij ons de nodige garanties dat je gegevens daar veilig staan

Wij kunnen jouw gegevens delen met Facebook om te adverteren. Hierbij kunnen we lijsten van e-mailadressen uploaden zodat we bestaande contacten via het Facebook platform gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen. Facebook kan je aan de hand van jouw gegevens Facebook-producten aanbieden, alsook meer inzicht krijgen in jouw andere gegevens, waaronder gegevens over jouw gebruik van andere websites en apps. Het is daarbij irrelevant of je wel of niet bent geregistreerd of aangemeld. Facebook deelt de gecodeerde gegevens niet met derden of andere adverteerders en verwijdert de gecodeerde gegevens zodra het overeenstemmingsproces is voltooid. Facebook bewaakt de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens door middel van technische en fysieke beveiliging van de Facebook-systemen waarop deze gegevens zijn opgeslagen. Deze beveiliging beschermt en waakt tegen onbedoelde of ongeautoriseerde toegang om te voorkomen van gebruiken, wijzigen of delen van gegevens. Facebook geeft geen toegang tot of informatie over de aangepaste doelgroep(en) aan derden of andere adverteerders, gebruikt de doelgroep(en) niet om deze aan informatie over onze gebruikers te koppelen, maakt geen profielen op basis van interesses en gebruikt deze doelgroep(en) niet op een andere manier dan voor het bieden van services, tenzij ze hiervoor onze toestemming hebben of hiertoe wettelijk verplicht zijn. Meer informatie over de voorwaarden voor aangepaste doelgroepen op Facebook: https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php

Externe dienstverleners:
Indien nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners, de zogeheten “verwerkers”, dit ter ondersteuning van onze operationele doelen zoals het leveren van diensten, het beheren van onze systemen of het uitvoeren van andere bedrijfsprocessen. Wij delen uw persoonsgegevens enkel met deze externe dienstverleners wanneer dit nodig is voor het desbetreffende doel. Uw gegevens mogen door hen niet voor andere doelen worden gebruikt. Deze dienstverleners zijn gebonden om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en hebben uitsluitend toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
DOMAX hecht veel belang aan gegevensbeveiliging en heeft hiervoor de nodige fysieke en andere passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen getroffen met het oog op het beveiligen van uw persoonsgegevens tegen verlies, misbruik, ongewenste openbaarmaking of enige vorm van onrechtmatige verwerking. In het geval van een inbreuk die te maken heeft met uw persoonsgegevens zal DOMAX alle toepasselijke meldplichten met betrekking tot deze inbreuk opvolgen.

Uw rechten met betrekking tot de over u verzamelde persoonsgegevens:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DOMAX en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kan te allen tijde een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te versturen. De uitoefening van bovenstaande rechten kan echter onderworpen zijn aan bepaalde uitzonderingen om het algemeen belang, onze belangen en de belangen van andere individuen te beschermen. Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient, zullen wij vooraf uw identiteit dienen te verifiëren door middel van het opvragen van een kopie van uw identiteitskaart en pasfoto. Gelieve in elk verzoek ook uw identiteitskaartnummer en rijksregisternummer te vermelden, dit ter bescherming van uw privacy en die van anderen. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij ervoor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. Daarnaast kunnen wij een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor. Een verzoek tot uitoefening van uw rechten kan u richten aan het e-mailadres info@domax.be. Na ontvangst van een verzoek zal DOMAX uw aanvraag onderzoeken en u zo snel mogelijk contacteren. Bij eenvoudige verzoeken zal dit binnen een termijn van 4 weken zijn, bij complexe of meervoudige verzoeken zal dit binnen een termijn van 10 weken zijn. Niettegenstaande wij er alles aan doen om uw privacy te beschermen en de wetgeving daaromtrent na te leven, kan het toch zijn dat u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken. Indien dit het geval zou zijn, wijst DOMAX u erop dat u tevens de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle informatie hierover kan u terugvinden via de link www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Cookies:
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’ – dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst –
om ons te helpen om de website en het gebruik ervan te analyseren. De door deze cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgedragen naar de eigen beveiligde servers van onze IT-partner of naar die van een derde partij. Wij gebruiken die informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Voor meer details verwijzen we graag naar ons Cookiebeleid.

DOMAX is gerechtigd om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aanpassingen aan te brengen. De meest recente versie is echter te allen tijde beschikbaar op onze website.

Vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens en alle verzoeken met betrekking tot het uitoefenen van uw daarmee verband houdende rechten of klachten kan u richten aan ons via het e-mailadres info@domax.be.